วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

UPDATE #CHECK4กพ65  Link OK 
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(ม.ป.ป.) - ฉบับล่าสุด (ข้อมูล ปี 2560)

Link download : https://bandhit.srru.ac.th/wp-content/uploads/2017/09/thesis60-1.pdf


และ คู่มือการเขียนภาคนิพนธ์ (สารนิพนธ์  การศึกษาค้นคว้าอิสระ และ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(ม.ป.ป.) - ฉบับล่าสุด (ข้อมูล ปี 2560)

Link download : https://bandhit.srru.ac.th/wp-content/uploads/2017/09/pthesis.pdf

ป.ล. - แนะนำให้โหลดไว้ก่อน จะโหลดบ่ได้เด้อ :) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- ข้อมูลเดิม -

คู่มือวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ปรับปรุง ปี 2554)
          
คู่มือ “วิทยานิพนธ์” ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์มากขึ้น 
โดยยึดหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงของ American Psychological Association (APA) รวมทั้งศึกษาตัวอย่างรูปแบบการเขียนจากเอกสารของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อทำให้คู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...

โหลดเอกสาร PDF ตาม Link นี้เลยค่ะ http://graduate.srru.ac.th/room53/detail.php?id=1
หมายเหตุ  ครูลองเช็ค Link วันนี้ (พุธที่ 31 ต.ค.55) - ใช้ไม่ได้
ก็เลย LOAD ข้อมูลเดิมที่เคย save ไว้ จากภาคเรียนที่ 1/2554  ขึ่้นทาง 2shared ให้โหลดได้ตามนี้ค่ะ 
1) คำอธิบายการทำคู่มือของบัณฑิตศึกษา http://www.2shared.com/document/N-HBm6GI/___.html
2) คู่มือวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  http://www.2shared.com/document/LVZTOELP/thesis54.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

มาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  และ คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ   ... เป็นแนวทางการดำเนินงาน สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจ...