ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ...
บล็อกนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางเล็กๆ ในการสื่อสารข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและมีความสนใจทางด้านการศึกษาปฐมวัยที่เข้ามาเยี่ยมชม
-ผศ.ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ข่าว/ประกาศ

"รักษาสุขภาพกันนะคะ ดูแลตัวเอง ผู้คนและทุกสิ่งรอบๆตัวเราด้วย..."

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1073601 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Developmental Assessment of Early Childhood Children 2(1-2-3)

คำอธิบายรายวิชา


ผู้เรียนวิชานี้จะได้ทราบถึงความหมาย และความสำคัญของการวัดและการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการประเมินผลและจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิควิธีการประเมินผลในระดับปฐมวัย การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างและใช้เครื่องมือเพื่อการประเมินพัฒนาการ การเสนอผลการประเมินและการร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินผล