วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1073601 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Developmental Assessment of Early Childhood Children 2(1-2-3)

คำอธิบายรายวิชา


ผู้เรียนวิชานี้จะได้ทราบถึงความหมาย และความสำคัญของการวัดและการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการประเมินผลและจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิควิธีการประเมินผลในระดับปฐมวัย การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างและใช้เครื่องมือเพื่อการประเมินพัฒนาการ การเสนอผลการประเมินและการร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินผล

ทักษะ 3Rs x 8Cs คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

  ทักษะ 3Rs x 8Cs คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาต...