ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ...
บล็อกนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางเล็กๆ ในการสื่อสารข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและมีความสนใจทางด้านการศึกษาปฐมวัยที่เข้ามาเยี่ยมชม
-ผศ.ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ข่าว/ประกาศ

"รักษาสุขภาพกันนะคะ ดูแลตัวเอง ผู้คนและทุกสิ่งรอบๆตัวเราด้วย..."

วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

เอกสาร วิธีสอน


หนังสือ : 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
พิมพ์เผยแพร่ 4 มิถุนายน 2551
จากต้นฉบับเอกสาร : (ปี 2543)   / สืบค้นหา version อื่นๆ ได้จาก internet ค่ะ

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ทิศนา แขมมณี
Barcode : 9789741332663
ISBN : 9741332661
ปีพิมพ์ : 11 / 2555
http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789741332663

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Blog : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

Blog : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

http://evalpatomwai.blogspot.com/

ตัวอย่างงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ข้อมูลจาก facebook กลุ่มเอกสาร ใบงาน (ปฐมวัย มรภ.สุรินทร์) ภาคเรียนที่ 1/2555) 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนฯ

บทความน่าสนใจเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

อ่านต่อที่หน้าเว็บ "บทความเกี่ยวกับการเขียนแผนฯ" ค่ะ 
http://ajarntip.blogspot.com/p/blog-page_9391.html

และ 
10 กิจกรรม : ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนฯ 
อ่านต่อที่หน้าเว็บ "เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนฯ" ค่ะ
http://ajarntip.blogspot.com/p/blog-page_19.html

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การเขียนรายงานวิชาการ(บรรณานุกรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การเขียนรายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
http://www.4shared.com/document/Or4PB0X5/___6p.html
- ย่อเหลือ 6 หน้า (เฉพาะการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารที่ใช้บ่อยๆ) 


สามารถ Load เล่มเต็ม (PDF) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ที่ http://ajarntip.blogspot.com/2011/09/blog-post.html

วิทยานิพนธ์
         รายการอ้างอิงวิทยานิพนธ์ กำหนดรูปแบบ ดังนี้
                           1.    ผู้เขียนวิทยานิพนธ์     ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้แต่ง
                           2.    ชื่อวิทยานิพนธ์     ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชื่อบทความในวารสาร  ใช้ตัวหนาหรือขีดเส้นใต้    ตามหลังชื่อวิทยานิพนธ์ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 
                           3.    ระดับปริญญา
                                 3.1  ใช้คำว่า  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  หรือ  Master’s  Thesis  สำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  และใช้คำว่าวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  หรือ  Doctoral  Dissertation   สำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
                                 3.2    ตามด้วยสาขาวิชา  หรือภาควิชา  คณะ  และชื่อมหาวิทยาลัย
                           4.    ปีที่พิมพ์
                                  4.1    ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกในของวิทยานิพนธ์  และหลังปีที่พิมพ์ใส่เครื่องหมายมหัพภาค 


การลงรายการ

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.////(ปีพิมพ์).////ชื่อวิทยานิพนธ์.////ระดับวิทยานิพนธ์//ชื่อสาขาวิชา//หรือ
                   ภาควิชา    คณะ//ชื่อสถาบัน.
ตัวอย่าง
บุญเรือง  เนียมหอม.    (2540).    การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์เนตในระดับอุดมศึกษา.    
              วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (งาน ส.13-16) ภาคเรียนที่ 2/2555

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยของเด็กปฐมวัย

งาน สัปดาห์ที่ 13-16 (ศุกร์ที่ 18 ม.ค. - ศุกร์ที่ 15 ก.พ.)

- วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. เริ่มส่งโครงการ (งานเดี่ยว) 
 
หัวข้อรายงาน  "การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยของเด็กปฐมวัย"
กำหนดลักษณะนิสัยที่ต้องการสร้างเสริม / หรือ ปลูกฝังให้แก่เด็กที่เป็นกรณีศึกษาให้ชัดเจน
เพียง 1 ประการ โดยพิจารณาจากข้อมูลรายงานภาคสนาม  ตามความต้องการจของกรณีศึกษา 

เนื้อหารายงาน (เขียนประกอบการเสนอโครงการและเสนอสื่อประกอบโครงการ
หลังจากที่ร่างโครงการ "ผ่าน" แล้ว - 31 ม.ค.56) : 
ส่วนที่ 1 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยของเด็กปฐมวัย 
              (อนุมัติให้จัดทำสื่อประกอบโครงการแล้ว)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลกรณีศึกษา (นำมาจากรายงานภาคสนามของกลุ่ม)
ส่วนที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม)
ส่วนที่ 4 การสร้างเสริมบุคลิกภาพ / ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้กับเด็กปฐมวัย เป็นการเสนอกิจกรรม และวิธีดำเนินกิจกรรม  โดยคัดเลือกกิจกรรมจากเอกสาร ตำรา งานวิจัยว่ามีความเหมาะสม (ค้นคว้าเพิ่มเติม โดยมีอ้างอิงอย่างชัดเจน) แล้วนำมาประยุกต์ใช้ ปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสมกับการนำมาสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ในด้านซึ่งนักศึกษาต้องการจัดให้แก่เด็ก
ระยะเวลาจัดกิจกรรม 2 สัปดาห์ๆ ละ 2 ครั้ง  
- มีตารางวางแผนดำเนินกิจกรรม (กำหนดวัน เวลา จำนวนกิจกรรม ต่อสัปดาห์ ฯลฯ)
- รายละเอียดของกิจกรรม ได้แก่
   1. จุดมุ่งหมาย (เขียนให้ครบทุกด้าน)
   2. แนวคิด (เป็นแนวคิด หรือหลักการที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรม)
   3. เวลาที่ใช้
   4. สื่อ
   5. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม:  
        1) ขั้นนำ 
        2) ขั้นกิจกรรม 
        3) ขั้นวิเคราะห์ อภิปราย 
        4) ขั้นสรุป 
        5) ขั้นประเมินความรู้ความเข้าใจ
        6) ขั้นการนำไปใช้ 

ส่วนที่ 5 แบบประเมิน / หรือแบบสำรวจความคิดเห็น...... 
             (กิจกรรมส่วนที่ 5 และ 6 ปฏิบัติในชั้นเรียน ขณะเสนอโครงการและสื่อประกอบโครงการ)  
ส่วนที่ 6 บันทึกสรุปผลการประเมิน
ส่วนที่ 7 ภาคผนวก

การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัย 

ขั้นตอนในการพัฒนาลักษณะนิสัยของเด็ก
จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกระทำ และด้านจิตใจ ความรู้สึก และทัศนคติ จำแนกออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งนำมาอธิบายขั้นตอนของการพัฒนาลักษณะนิสัยได้ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้: จัดสิ่งเร้าให้รับรู้และเกิดความสนใจในเรื่องที่ต้องการปลูกฝัง
ขั้นที่ 2 ขั้นการตอบสนอง: จัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ช่วยให้บุคคลนั้น ตอบสนองและเกิดความพึงพอใจ
ขั้นที่ 3 ขั้นการเห็นคุณค่า: ช่วยให้เห็นประโยชน์และคุณค่า มีความพึงพอใจในค่านิยม
ขั้นที่ 4 ขั้นการจัดระบบ: ช่วยให้มีโอกาสจัดระเบียบ สามารถนำเรื่องนั้นไปใช้ในระบบชีวิตของตน
ขั้นที่ 5 ขั้นการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย: ช่วยให้บุคคลนั้นได้ลงมือปฏิบัติตามค่านิยมนั้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนกระทั่งปฏิบัติได้เป็นลักษณะนิสัย

สรุป บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของเด็กไทย: 
1. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง แต่งกายเหมาะสม สะอาด กิริยามารยาทงาม
2. รู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตน รู้จักอดทน อดกลั้น 
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีลักษณะของผู้นำและผู้ตามที่ดี ยอมรับในความคิดเห็นและความสำคัญของผู้อื่น
4. แสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ยอมรับหรือปฏิบัติตามความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีวิจารณญาณ สามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
5. มีความรับผิดชอบ 
6. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 
7. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
8. มีความขยันหมั่นเพียร
9. รู้จักประหยัด
10. มีน้ำใจ
11. มีความกตัญญูรู้คุณ (ประดินันท์ อุปรมัย, 2545: 799)

ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย: 
1. การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และรู้จักใช้วาจาที่เหมาะสม
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง รู้จักแก้ไขปัญหาและกล้าแสดงออก
5. รู้จักทำงานรวมกลุ่มและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
6. มีระเบียบวินัย
7. ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน (ผุสดี กุฎอินทร์ และคณะ, 2539: 43)

คุณธรรมของคนไทย ประกอบด้วย : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ กตัญญูกตเวที

ตัวอย่างหัวข้อรายงาน : 
1. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “การช่วยเหลือตนเอง” ให้แก่เด็กปฐมวัย
2. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “การช่วยเหลือผู้อื่น” ให้แก่เด็กปฐมวัย
3. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “ความมีระเบียบวินัย” ให้แก่เด็กปฐมวัย
4. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “การมีความรับผิดชอบ” ให้แก่เด็กปฐมวัย
5. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “ความซื่อสัตย์” ให้แก่เด็กปฐมวัย
6. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “ความขยัน” ให้แก่เด็กปฐมวัย
7. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “ความประหยัด” ให้แก่เด็กปฐมวัย
8. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “การทำงานรวมกลุ่ม” ให้แก่เด็กปฐมวัย
9. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ “การแต่งกายที่เหมาะสม” ให้แก่เด็กปฐมวัย
10. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ “การมีกิริยามารยาทงาม” ให้แก่เด็กปฐมวัย
11. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ “ความกตัญญูรู้คุณ” ให้แก่เด็กปฐมวัย
12. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ “การรู้จักควบคุมอารมณ์” ให้แก่เด็กปฐมวัย
13. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ “การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น” ให้แก่เด็กปฐมวัย
14. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ “การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี” ให้แก่เด็กปฐมวัย


ตัวอย่างเอกสารสำหรับการอ่านประกอบและศึกษาค้นคว้า 
ธีราพร กุลนานันท์. (2542). การพัฒนาลักษณะนิสัยทางจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย.
           นครสวรรค์: สถาบันราชภัฎนครสวรรค์.
ประดินันท์ อุปรมัย. (2545). การสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ให้กับเด็ก 
           ใน เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู (หน้า 775–808). 
           พิมพ์ครั้งที่ 16. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผุสดี กุฎอินทร์ และคณะ. (2539). แนวคิดในการสร้างเสริมลักษณะนิสัยเด็กปฐมวัย 
           ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา (หน้า 37-83).
           พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
วราภรณ์ รักวิจัย. (2540). การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่.

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

AJ.TIP: งานกลุ่ม / รายบุคคล วิชา 1071106 สุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย

ศึกษารายละเอียดของการทำรายงานกลุ่ม
(10 กลุ่ม - และ ทุกคนต้องมีหัวข้อรับผิดชอบ คนละ 1 เรื่องย่อย)
ลิงก์ไปที่บทความนี้ค่ะ

AJ.TIP: งานกลุ่ม / รายบุคคล วิชา 1071106 สุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย

AJ.TIP: วิธีการเสนอหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย

อ่านรายละเอียดของการส่งงาน และ เสนอหัวข้อข่าว ใน "ช่องความคิดเห็น" ต่อท้ายบทความนี้ค่ะ
( click ไปที่ลิงก์นี้)

AJ.TIP: วิธีการเสนอหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คู่มือการเขียนรายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (เดิม)

คู่มือการเขียนรายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (เดิม)
หมายเหตุ     มีข้อมูลตั้งแต่บทที่ 2 สำหรับบทที่ 1    ครูหา file ไม่เจอจริงๆ ค่ะ
                     มี file นี้ที่รายละเอียดเยอะที่สุดแล้ว
                     และ ตอนนี้ก็ไม่มีข้อมูลในเว็บที่  LINK ได้แล้ว
                     ลองโหลดของ มรภ.เพชรบุรี มาอ่านก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันนัก
เอาเป็นว่า นศ.ควรจะติดตามความคืบหน้าจากบัณฑิตวิทยาลัยของมรภ.สร. เพื่อจะได้รูปแบบที่จะต้องจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มรายงานและวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยจริงๆ
ตอนนี้ ก็อ่านจากข้อมูลเดิมไปก่อน (สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2552) ส่วนข้อมูลบทที่ 1 ความหมายของรายงานวิชาการ อ่านจาก PDF ของม.มหาสารคาม ใกล้เคียงกันค่ะ
- อ.ทิพจุฑา

1) ความหมายของรายงานวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
LINK: http://www.4shared.com/document/ibparv3n/msu___U-1p.html
2) คู่มือการเขียนรายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (เดิม) / ฉบับยาว
แต่มีเฉพาะบทที่ 2-4   LINK: http://www.4shared.com/document/U8a5WLLv/__21new.html
3) คู่มือการเขียนรายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (เดิม) / ฉบับย่อ จำนวน 21 หน้า

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เอกสารคู่มือฝึกสอนฯ และแบบฝึกเขียนวิจัยในชั้นเรียน (1/2555)

“ก่อนอื่นครูต้องขอขอบใจ นักศึกษาที่จัดพิมพ์คู่มือและ mail ให้ครูได้อย่างรวดเร็ว
ครูให้งานไปแบ่งกันพิมพ์คู่มือฝึกประสบการณ์ หน้า 12 – จนจบเล่ม แต่เข้าใจว่าคงไม่สามารถแจกจ่ายงานกันได้ทั้งห้อง ต้องขอบใจกลุ่มที่ช่วยประสานงานนะคะ ...ดาวและดาว ออฟ เหมียว ตู่ โส แรม นอม,....และทุกคนที่ช่วยลงแรงกันให้งานเสร็จ ให้เพื่อนๆ นำไปใช้ร่วมกันได้ค่ะ” - อ.ทิพจุฑา
 
เข้าไป load ที่ e-mail : earlychildsrru51@gmail.com ใครจำ pw ไม่ได้ก็ถามเพื่อนนะคะ จำง่ายมากๆ
1. เอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครูทำแยกเป็น 2 ชุด

1) ขอบข่ายของการฝ่ายปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (หน้า 12-34) ทั้ง แบบ PDF และ word ที่ครูปรับแบบเนื้อหาและประเมินบางส่วนแล้ว เพื่อให้ใช้ในระดับปฐมวัยได้ง่ายขึ้น เช่น

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (แบบประเมิน ปค. 1)

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบหน่วย และการจัดกิจกรรมมีลำดับความต่อเนื่องในแต่ละหน่วยการจัดประสบการณ์ โดยเขียนแผนการจัดประสบการณ์แบบโปรแกรมเต็มวัน สำหรับโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จึงขอให้อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน อาจารย์นิเทศก์วิชาเอก ประเมินหน่วยการจัดประสบการณ์ โดยประเมินเป็นรายหน่วย โดยใช้แบบประเมิน ปค.1 (ปรับบางส่วน)


2) เอกสารคู่มือฝึก เฉพาะภาคผนวก

แนวทางการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (เอกสาร หน้า 1-16 ใช้แทนเอกสารในคู่มือ - ภาคผนวก หน้า 35-37) แบบฟอร์มการเขียนโครงการ รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน แฟ้มสะสมงาน แบบบันทึกต่างๆ ฯลฯ เหมือนในเอกสารคู่มือฝึก หน้า 38-57 (ควรตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลซ้ำอีกครั้งกับเอกสารคู่มือ)


3. เอกสาร แบบฝึกปฏิบัติ เขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (อนุบาล) จำนวน 20 หน้า

ประกอบการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน (เฉพาะงานวิจัยเชิงทดลอง) สำหรับผู้เริ่มเขียนขั้นต้น เพื่อทำความเข้าใจและศึกษาตัวอย่างประกอบการเขียนแต่ละหัวข้อก่อนลงสู่การปฏิบัติจริง
ใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1/2555 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ให้ download เอกสารไปศึกษาต่อ ทั้ง 3 ชุดค่ะ

- อ.ทิพจุฑา

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

PDF ตัวอย่างแผนฯเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัย (สำหรับนศ.ปี1)

PDF ตัวอย่างงานวิจัยซึ่งมีแผนการจัดกิจกรรม / แผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย / ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย
Folder : http://www.4shared.com/folder/9v0QQURO/_online.html

4 Files : 
http://www.4shared.com/office/2PpdylyL/2553_Tanaporn_S_.html

http://www.4shared.com/office/TfunxSk1/2551_Ingon_R_.html

http://www.4shared.com/office/hgaYf7JG/2552_Piyaporn_T_.html

http://www.4shared.com/office/L16dLvOi/2553_Napapiya_S_.html


หมายเหตุ เอกสารและแบบฝึกต่างๆ ในรายวิชาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ครูได้แจกให้นักศึกษาในชั้นเรียนแล้ว การนำ file PDF มาให้นักศึกษา LOAD จึงเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการทบทวนเอกสารเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคเท่านั้น  ครูนำเอกสารออกจากบล็อกแล้วค่ะ

เอกสารให้นศ.ปี4(รหัส51) ที่กำลังฝึกปสก.วิชาชีพ

PDF คำสั่งแต่งตั้งอ.นิเทศ เทอม1 และ 2/2554
http://www.4shared.com/office/CD2L3Cb9/1-2-54_R.html

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เอกสาร ฝึกปฏิบัติเขียนแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (สังคมศึกษา)
PDF เอกสาร บทที่ 3 พัฒนาการและพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย สำหรับอ่านและทำแบบฝึกปฏิบัติ (จำนวน 13หน้า) http://www.2shared.com/document/XAU1jH8r/_3__13p.html


PDF เอกสารแบบฝึก และเอกสารอ่านประกอบ LOAD ตามลิงค์นี้ค่ะ

เอกสารแบบฝึก http://www.4shared.com/office/TDxClOfY/PDF_-170p_sc_.html 

เพิ่ม ช่องทาง LOAD ผ่าน 2shared ค่ะ http://www.2shared.com/document/BfOtFdu3/_1-4_S.html (4shared ก็โหลดได้ แต่ต้องสมัครสมาชิก ส่วน 2shared กำลังทดลองใช้ค่ะ)

และ แบบฝึกปฏิบัติ เฉพาะชุดที่ 4 (23หน้า)
http://www.2shared.com/document/gLJRwckL/_4_.html

เอกสารอ่านประกอบ (ชุดนี้ใครจะโหลดไปดูก่อนก็ได้  ในเทอม 1/2555 นี้ มีบางส่วนที่น่าจะต้องปรับค่ะ เช่น มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยตอนท้ายเล่ม / ต้องปรับใหม่)  
http://www.4shared.com/office/zh_RoI5s/PDF_2-54_sc_.html

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เอกสาร การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

เอกสารสำหรับอ่านประกอบและฝึกปฏิบัติ รายวิชา

1072601 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย http://www.4shared.com/office/NhVqm9Oc/PDF__2-54.html

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (งาน ส.13-16)

เอกสารอธิบายกระบวนการทำงาน (powerpoint) Load ที่นี่ : http://www.4shared.com/office/O2IJ0g0C/13-16_.html
ตัวอย่างกิจกรรม / การจัดประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ / และ เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัย ศึกษาได้จาก เอกสารหลายๆ เล่ม ตัวอย่าง เช่น การพัฒนาลักษณะนิสัยทางจริยธรรม “ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่”  Load ที่นี่ : http://www.4shared.com/office/atgAYPrm/PDF_.html

ที่มา:  ธีราพร กุลนานันท์. (2542). การพัฒนาลักษณะนิสัยทางจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย.
                      นครสวรรค์: สถาบันราชภัฎนครสวรรค์.

งาน ส.13-16

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (งาน ส.13-16)

งาน สัปดาห์ที่ 13-16 (27 ม.ค. 3,10,17 ก.พ.)
- ศุกร์ 3 ก.พ. เริ่มส่งงาน (ฉบับร่าง) แบ่งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน ศึกษาค้นคว้าข้อมูล จัดทำรายงาน
หัวข้อรายงาน บุคลิกภาพที่พึงประสงค์และวิธีสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย
หรือ ลักษณะนิสัยที่ดีและการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย
แต่ละกลุ่มกำหนดบุคลิกภาพ / หรือลักษณะนิสัยที่ต้องการสร้างเสริม / หรือ ปลูกฝังให้แก่เด็กให้ชัดเจน เพียง 1 ประการ โดยพิจารณาจากความต้องการจำเป็นของเด็กที่เป็นกรณีศึกษา
(เลือกมาจากกรณีศึกษาของสมาชิก กลุ่มละ 1 คน)

เนื้อหารายงาน :

ส่วนที่ 1 ข้อมูลกรณีศึกษา (มีแล้ว)
ส่วนที่ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย / หรือลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กปฐมวัย (ค้นคว้า จัดทำเนื้อหาเพิ่มเติม)
ส่วนที่ 3 การสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ให้กับเด็กปฐมวัย หรือ การปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย เป็นการเสนอวิธีการที่เหมาะสม (ค้นคว้าเพิ่มเติม) เขียนในลักษณะของโปรแกรมที่ใช้ระยะเวลา 1 เดือน (ระบุจำนวนครั้งตามความเหมาะสม เช่น 2/3/5 ครั้ง : สัปดาห์)

การเสนอรายงาน :

- ข้อมูลกรณีศึกษา (มีแล้ว ให้ copy ออกมาได้)
- ตารางวางแผนดำเนินกิจกรรมตามโปรแกรม (กำหนดวัน เวลา จำนวนกิจกรรม ต่อสัปดาห์ ฯลฯ)
- รายละเอียดของกิจกรรม ได้แก่
1. จุดมุ่งหมาย (เขียนให้ครบทุกด้าน)
2. แนวคิด (เป็นแนวคิด หรือหลักการที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรม)
3. เวลาที่ใช้
4. สื่อ
5. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม: 
1) ขั้นนำ
2) ขั้นกิจกรรม
3) ขั้นวิเคราะห์ อภิปราย
4) ขั้นสรุป
5) ขั้นประเมินความรู้ความเข้าใจ
6) ขั้นการนำไปใช้

6. ภาคผนวก
7. แบบประเมิน / หรือแบบสำรวจพฤติกรรมด้าน ...........ของเด็ก
8. บันทึกผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุ่มตามโปรแกรมที่กำหนดไว้

การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัย


ขั้นตอนในการพัฒนาลักษณะนิสัยของเด็ก

จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกระทำ และด้านจิตใจ ความรู้สึก และทัศนคติ จำแนกออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งนำมาอธิบายขั้นตอนของการพัฒนาลักษณะนิสัยได้ ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้: จัดสิ่งเร้าให้รับรู้และเกิดความสนใจในเรื่องที่ต้องการปลูกฝัง
ขั้นที่ 2 ขั้นการตอบสนอง: จัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ช่วยให้บุคคลนั้น ตอบสนองและเกิดความพึงพอใจ
ขั้นที่ 3 ขั้นการเห็นคุณค่า: ช่วยให้เห็นประโยชน์และคุณค่า มีความพึงพอใจในค่านิยม
ขั้นที่ 4 ขั้นการจัดระบบ: ช่วยให้มีโอกาสจัดระเบียบ สามารถนำเรื่องนั้นไปใช้ในระบบชีวิตของตน
ขั้นที่ 5 ขั้นการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย: ช่วยให้บุคคลนั้นได้ลงมือปฏิบัติตามค่านิยมนั้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนกระทั่งปฏิบัติได้เป็นลักษณะนิสัย

การสอนและพัฒนาลักษณะนิสัยของเด็ก


- ให้สมาชิกกลุ่มนำกิจกรรมไปฝึกปฏิบัติกับเด็กที่เป็น กรณีศึกษา (แต่ละกลุ่มให้เลือกมา 1 คน)
(ผู้เรียนลงมือทำ – ฝึกปฏิบัติ - ประเมินหรือสำรวจตนเอง)

- จากนั้นสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ว่าผู้เรียน นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันหรือไม่

- จัดระบบการติดตามผลการปฏิบัติของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง (ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและบันทึกผลการสังเกตไว้) คอยตักเตือนและเสริมแรงอย่างเหมาะสม (ใช้วิธีการสนทนาแลกเปลี่ยน ให้คำชมเชย) เพื่อส่งผลให้พัฒนาถึงระดับเป็นลักษณะนิสัย (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2546)

สรุป บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของเด็กไทย:


1. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง แต่งกายเหมาะสม สะอาด กิริยามารยาทงาม
2. รู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตน รู้จักอดทน อดกลั้น
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีลักษณะของผู้นำและผู้ตามที่ดี ยอมรับในความคิดเห็นและความสำคัญของผู้อื่น
4. แสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ยอมรับหรือปฏิบัติตามความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีวิจารณญาณ สามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
5. มีความรับผิดชอบ
6. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
7. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
8. มีความขยันหมั่นเพียร
9. รู้จักประหยัด
10. มีน้ำใจ
11. มีความกตัญญูรู้คุณ (ประดินันท์ อุปรมัย, 2545: 799)

ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย:


1. การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และรู้จักใช้วาจาที่เหมาะสม
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง รู้จักแก้ไขปัญหาและกล้าแสดงออก
5. รู้จักทำงานรวมกลุ่มและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
6. มีระเบียบวินัย
7. ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน (ผุสดี กุฎอินทร์ และคณะ, 2539: 43)

คุณธรรมของคนไทย ประกอบด้วย : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ กตัญญูกตเวที

ตัวอย่างหัวข้อรายงาน :


1. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “การช่วยเหลือตนเอง” ให้แก่เด็กปฐมวัย

2. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “การช่วยเหลือผู้อื่น” ให้แก่เด็กปฐมวัย

3. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “ความมีระเบียบวินัย” ให้แก่เด็กปฐมวัย

4. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “การมีความรับผิดชอบ” ให้แก่เด็กปฐมวัย

5. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “ความซื่อสัตย์” ให้แก่เด็กปฐมวัย

6. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “ความขยัน” ให้แก่เด็กปฐมวัย

7. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “ความประหยัด” ให้แก่เด็กปฐมวัย

8. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี “การทำงานรวมกลุ่ม” ให้แก่เด็กปฐมวัย

9. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ “การแต่งกายที่เหมาะสม” ให้แก่เด็กปฐมวัย

10. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ “การมีกิริยามารยาทงาม” ให้แก่เด็กปฐมวัย

11. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ “ความกตัญญูรู้คุณ” ให้แก่เด็กปฐมวัย

12. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ “การรู้จักควบคุมอารมณ์” ให้แก่เด็กปฐมวัย

13. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ “การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น” ให้แก่เด็กปฐมวัย

14. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ “การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี” ให้แก่เด็กปฐมวัย

 
ตัวอย่างเอกสารสำหรับการอ่านประกอบและศึกษาค้นคว้า


ธีราพร กุลนานันท์. (2542). การพัฒนาลักษณะนิสัยทางจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย.
           นครสวรรค์: สถาบันราชภัฎนครสวรรค์.
ประดินันท์ อุปรมัย. (2545). การสร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ให้กับเด็ก
           ใน เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู (หน้า 775–808).
           พิมพ์ครั้งที่ 16. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผุสดี กุฎอินทร์ และคณะ. (2539). แนวคิดในการสร้างเสริมลักษณะนิสัยเด็กปฐมวัย
           ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา (หน้า 37-83).
           พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วราภรณ์ รักวิจัย. (2540). การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่.

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เอกสารอ่านประกอบการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน และการศึกษาเฉพาะรายกรณี

เอกสารอ่านประกอบการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน และการศึกษาเฉพาะรายกรณี
http://www.4shared.com/folder/Q7zURUfP/_online.html


เอกสารประกอบด้วย
แบบฝึกเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน.pdf
http://www.4shared.com/document/cbvkL_zS/_online.html
- ปรับจากคู่มือเขียนรายงานวิจัย จากงานวิจัย เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน(ทิพจุฑา สุภิมารส, 2551)

การเขียนรายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
http://www.4shared.com/document/Or4PB0X5/___6p.html
- ย่อเหลือ 6 หน้า (เฉพาะการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารที่ใช้บ่อยๆ) สามารถ Load เล่มเต็ม (PDF) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ที่ http://graduate.srru.ac.th/room53/detail.php?id=1


การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน และตัวอย่าง(แนวคิดในการทำวิจัย)
http://www.4shared.com/document/djgb7R3X/___.html
- นำมาบางส่วนจาก เอกสารชุดฝึกอบรมครู
: ประมวลสาระ บทที่ 7 การวิจัยในชั้นเรียน เขียนโดย ดร.ไพจิตร สดวกการ และ ดร.ศิริกาญจน์ โกสุมภ์

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

คู่มือวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คู่มือวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ปรับปรุง ปี 2554)
          
คู่มือ “วิทยานิพนธ์” ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์มากขึ้น 
โดยยึดหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงของ American Psychological Association (APA) รวมทั้งศึกษาตัวอย่างรูปแบบการเขียนจากเอกสารของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อทำให้คู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...

โหลดเอกสาร PDF ตาม Link นี้เลยค่ะ http://graduate.srru.ac.th/room53/detail.php?id=1
หมายเหตุ  ครูลองเช็ค Link วันนี้ (พุธที่ 31 ต.ค.55) - ใช้ไม่ได้
ก็เลย LOAD ข้อมูลเดิมที่เคย save ไว้ จากภาคเรียนที่ 1/2554  ขึ่้นทาง 2shared ให้โหลดได้ตามนี้ค่ะ 
1) คำอธิบายการทำคู่มือของบัณฑิตศึกษา http://www.2shared.com/document/N-HBm6GI/___.html
2) คู่มือวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  http://www.2shared.com/document/LVZTOELP/thesis54.html

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

รูปแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ในระดับปฐมวัยศึกษาจะมีการใช้ศัพท์บางคำที่แตกต่างจากระดับอื่น เช่น คำว่า การสอน จะใช้ว่า การจัดประสบการณ์และคำว่า รูปแบบการสอนในระดับปฐมวัยศึกษาจะใช้คำว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์

ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
 - การบรรยายรายละเอียดของวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน รายละเอียดของการจัดการเรียนรู้จะระบุการวางแผนการสอน การนำไปใช้ การประเมินการสอน รูปแบบการสอนจะเป็นเสมือนแบบพิมพ์เขียวสำหรับครูใช้เป็นแนวการสอนของตน (กรมวิชาการ. 2544 : หน้า 3)
      - คำอธิบายหรือรายละเอียดของวิธีการสอนหรือการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้  ตามหลักการ  แนวคิดทฤษฎี  ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายเฉพาะที่กำหนดไว้  (พัชรี ผลโยธิน. 2548 : หน้า 7)
  - สภาพลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ ประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนสำคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือและได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้นๆ  (ทิศนา แขมมณี. 2547 : หน้า 221) 
    
 รูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจัดประสบการณ์ หมายถึง แบบแผนการจัดประสบการณ์ที่มีกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยมีการจัดองค์ประกอบในการจัดประสบการณ์ที่มี (1) ปรัชญา /ทฤษฎี / แนวคิดที่เป็นหลักการของรูปแบบ (2) จุดหมาย (3) การจัดกระบวนการเรียนรู้ และ (4) การประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอนนั้น ๆ

                 
รูปแบบการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีองค์ประกอบ  ดังนี้
1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของรูปแบบการสอนนั้นๆ 
2) มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ
3) มีหลักการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ
4) มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อันจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.
ทิศนา แขมมณี. (2547). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี ผลโยธิน. (2548). รูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน ประมวลสาระ
ชุดวิชาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย. หน่วยที่ 4  (หน้า 15-32).   
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ทฤษฎีการสอน หลักการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอน และ ทักษะการสอน

สรุปสาระหลัก ดังนี้

ความหมายของทฤษฎีการสอน หลักการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอน และ ทักษะการสอน

ทฤษฎีการสอน (Teaching Theory) คือ ข้อความรู้ที่พรรณนา / อธิบาย / ทำนาย ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางการสอน ที่ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ และการยอมรับว่าเชื่อถือได้ ซึ่งนักจิตวิทยาหรือนักการศึกษาอาจพัฒนาหรือแปลงมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทฤษฎีการสอนหนึ่ง ๆ มักประกอบไปด้วยหลักการสอนย่อย ๆ หลายหลักการ

หลักการสอน (Teaching Principle) คือ ข้อความรู้ย่อย ๆ ที่พรรณนา / อธิบาย / ทำนาย ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางการสอนที่ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ และการยอมรับว่าเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการสอนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด หลักการสอนหลาย ๆ หลักการ อาจนำไปสู่การสร้างเป็นทฤษฎีการสอนได้

รูปแบบการสอน / รูปแบบการเรียนการสอน (Teaching / Instructional Model) คือ แบบแผนการดำเนินการสอนที่ได้รับการจัดเป็นระบบ อย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี / หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ โดยทั่วไปแบบแผนการดำเนินการสอนดังกล่าว มักประกอบด้วย ทฤษฎี / หลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือและกระบวนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะอันจะนำผู้เรียนไปสู่จุดหมายเฉพาะที่รูปแบบนั้นกำหนด

วิธีสอน (Teaching Method) คือ ขั้นตอนที่ผู้สอนดำเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนสำคัญอันเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพาะที่ขาดไม่ได้ของวิธีนั้น ๆ

เทคนิคการสอน (Teaching Technique) คือ กลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน หรือ การดำเนินการทางการสอนใดๆ เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา:
ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครัั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ครูต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ (ทั้งระดับเริ่มเรียนหรือปฐมวัย ระดับประถม และระดับมัธยม)

นักศึกษาที่ต้องการศึกษาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ เข้าเว็บของสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา Link: http://www.onec.go.th/index.phpพิมพ์คำค้นหาจากสิ่งพิมพ์ สกศ. “วิชาภาษาอังกฤษ” จะมีเอกสาร PDF ให้โหลดมาศึกษาได้ค่ะ 

NOTE: ครูลองเข้าเว็บนี้พิมพ์คำค้น "ครูต้นแบบ" และ "วิธีสอน" ก็จะมีเอกสารให้โหลดหลายเล่ม แต่ไม่พบ PDF หนังสือ "หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ 2541 วิชาภาษาอังกฤษ" ที่พิมพ์ออกมาในปี 2542
หนังสือเล่มนี้ เสนอวิธีสอนของครูต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ 6 ท่าน คือ
1. ครูกุศยา แสงเดช "การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร"
2. ครูจรัสศรี คิวสุวรรณ "การสอนภาษาเพื่อสื่อสารตามธรรมชาติ (Whole Language)"
3. ครูฐิติมา สุคนธชาติ "10 Minutes For Student"
4. ครูประหยัด ฤาชากูล "การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (Self-access learning)"
5. ครูสุรชัย บุญญานุสิทธิ์ "Content Based Instruction (CBI)"
6. ครูอารมณ์ มีชัย "การเรียนรู้ด้วยกระบวนการหมวก 3 ใบ 3CAPS" 

โหลดหนังสือเล่มนี้ ที่ 4SHARED ของครู Link: http://www.4shared.com/document/4qqK9nWv/ENG.html

(ตรวจ Link download  วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2559 - OK สามารถโหลดได้ค่ะ :) ) 

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

งานกลุ่ม / รายบุคคล วิชา 1071106 สุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย

งานที่ 1: ส่งในชั้นเรียน

ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของ สพฐ.

ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มา: website สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Link: http://www.curriculum51.net/viewpage.php?t_id=149

เอกสาร พัฒนาการเด็กปฐมวัย

เอกสารที่ควรศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ / ความสามารถ / หรือ สมรรถนะตามวัยของเด็กปฐมวัย

หนังสือ : สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้ระบุสมรรถนะของ

เด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี

ในหนังสือ “สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี : แนวแนะสำหรับผู้ดูแลเด็ก ครู และอาจารย์”
Link สำรอง : http://www.4shared.com/document/CLP8aCE7/3-5_.htmlและ หนังสือ “สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี : แนวแนะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง”
Link สำรอง : http://www.4shared.com/document/ScPnfSI8/3-5_3-5.html


โดยแบ่งสมรรถนะด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยไว้ 7 ส่วนหลัก (Domain) ได้แก่

1. การเคลื่อนไหว และสุขภาวะทางกาย (Motor Development /Physical Well – Being)

2. พัฒนาการด้านสังคม (Social Development)

3. พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development)

4. พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา (Cognitive Development)

5. พัฒนาการด้านภาษา (Language Development)

6. พัฒนาการด้านจริยธรรม (Moral Development

7. พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ (Creative Development)

ในแต่ละส่วนหลักประกอบด้วย ส่วนย่อย (Sub-domain) สมรรถนะด้านต่างๆ (Competency) และพฤติกรรมบ่งชี้ (Indicators) โดยจำแนกออกเป็นเนื้อหา (area) ด้านต่างๆ


และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผู้สนใจ สามารถเข้าไป load ได้ที่
เว็บของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
สื่อสิ่งพิมพ์ "การศึกษาปฐมวัย" ค่ะ 
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookGroupปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN : 978-616-7324-56-2

เอกสารฉบับนี้ เป็นการวิจัยโครงการสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย (อายุ 0-3 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมตามวัยของเด็กในด้านต่างๆ ว่าเด็กสามารถทำอะไรได้ (Can Do) ในแต่ละช่วงอายุ อายุต่ำกว่า 1 ปี 1 ปี และ 2 ปี ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม 286 ข้อ ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถนำไปใช้เทียบเคียงกับพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ ในกรณีที่เด็กยังไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามวัยได้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กควรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเด็ก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ความนำ
ที่มาของสมรรถนะด้านต่างๆ และพฤติกรรมบ่งชี้
วิธีใช้เอกสารนี้
แนะแนวหลักในการปฏิบัติต่อลูกของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก สมรรถนะของเด็กด้านต่างๆ
ภาคผนวก
ตัวอย่าง ชื่อหนังสือ และงานวิจัยต่างๆ

 - นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ระยะยาว พ.ศ.2550-2559
 - รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 0-3 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย
 - หนังสือชุด "การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย"
 - กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย
 - กระบวนการสร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 - รูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กอายุ 3-4 ปี โดยพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก


ตัวอย่างหนังสือ ที่พิมพ์เผยแพร่ ปี  2556-2557
(update Link ใหม่ วันที่ 20 ก.พ.2560)


แนวทางการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ปีที่พิมพ์ : 2556
ISBN : -

เอกสาร แนวทางการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดนิทรรศการในโซน 3 การศึกษาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Education Zone) ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาทางวิชาการที่หลากหลาย มีนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาหลายรูปแบบ สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต่อไป
สารบัญ
ความหมายของเด็กปฐมวัย
ความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงนโยบาย
การนำนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ
การเสวนาการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Download :  http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1230-file.pdf


แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้าน ตามวัยปีที่พิมพ์ : 2556
ISBN : -

เอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้าน ตามวัย ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการรจัดนิทรรศการโซน 3 การศึกษาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Education Zone) ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต่อไป
สารบัญ
หลักการ
จุดหมาย
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 7 ด้าน
      1. พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย
      2. พัฒนาการด้านสังคม
      3. พัฒนาการด้านอารมณ์
      4. พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา
      5. พัฒนาการด้านภาษา
      6. พัฒนาการด้านจริยธรรม
      7. พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ 
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1231

Download เล่ม :  http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1231-file.pdf


บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการประสบการณ์ปฐมวัยเพื่อบรรจุลงในคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ครู ผู้แลเด็ก และพ่อแม่ ผู้ปกครอง
2013-11-14 12:58:30
ปีที่พิมพ์ : 2556
ISBN : 978-616-270-055-2

เอกสารฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล โดยศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเตรียมการจัดทำเนื้อหาสาระบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ให้กับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในขั้นต้นที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) เป็นสื่อการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากตำรา สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านต่อไปDownload : http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1173-file.pdf
การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย

ปีที่พิมพ์ : 2556
ISBN : -

เอกสาร การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ครั้งที่ 1 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่องการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2556 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่ความหมายและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย นโยบายรัฐบาลในการดูแลและจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ดำเนินการในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อปวงชน เป้าหมายที่ 1 การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย (EFA Goal1: Early Childhood Care and Education) สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต่อไป
สารบัญ
ความหมายและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
สภาพการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย
หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดบริการเพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงนโยบาย
ข้อมูลเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ดำเนินการในประเทศไทย
แนวทางการขับเคลื่อนงานต่อไป
ตัวชี้วัด เป้าหมายที่ 1 การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย

Download : http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1233-file.pdf


บทบาทของพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยปีที่พิมพ์ : 2556
ISBN : -

เอกสาร บทบาทพ่อแ่ม่ ครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเสวนาในช่วงเวทีเสวนา เรื่องบทบาทพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ในการประชุมสัมนาทางวิชาการระหว่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครองและผู้รับผิดชอบต่อไป
สารบัญ
สภาวการณ์ของการศึกษาระดับปฐมวัย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ข้อมูลจำนวนเด็กปฐมวัย
การดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยที่ควรให้ความสนใจ
Download : http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1232-file.pdf


ยัง

แนวแนะหลักในการปฏิบัติต่อลูกวัย 0-3 ปี ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
ปีที่พิมพ์ : 2554
ISBN : 

เอกสารฉบับนี้ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย (อายุ 0-3 ปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแสดงออกของเด็กในด้านต่างๆ ว่าทำอะไรได้ในแต่ละวัย ขณะเดียวกัน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ต้องมีความรู้ เข้าใจเด็กและปฏิบัติต่อเด็กโดยมีหลักยึดเป็นแนวปฏิบัติของผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพ และมีรากฐานที่มั่นคง เพื่อเป็นอนาคตของชาติสืบไป
เลี้ยงดูให้อยู่รอดและปลอดภัย
รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไข
เข้าใจว่าการเรียนรู้ของลูกเริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิและการเรียนรู้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง
พ่อแม่ต้องเข้าใจว่าในการเรียนรู้ทุกอย่างต้องให้ลูกมีส่วนร่วมในการแสดงออกและความคิดเห็น
ลูกเรียนรู้ผ่านการฟังพ่อแม่ ครูหรือผู้ดูแลเด็ก เรียนรู้ผ่านการเล่น ฟังนิทาน หรือมีผู้อ่านหนังสือให้ฟัง
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ต้องฟังเด็ก ส่งเสริมให้เด็กถามและสังเกต ชวนสนทนา
พ่อแม่ต้องไม่กดดัน หรือเร่งลูก ให้ทำอะไรๆ หรือเร่งในการพัฒนา
ไม่ใช้วิธีบังคับฝืนใจ หรือก้าวร้าว ทำร้ายทารุณลูก
ลูกอยู่ได้อย่างมีความสุข ปลอดภัยเมื่อวางใจพ่อแม่
ลูกจะรู้จักความผิดชอบชั่วดีหรือจริยธรรม ลูกจะต้องมีโอกาสฝึกการมีวินัยในตนเอง
Download :  http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1014-file.pdf

แนวแนะหลักในการปฏิบัติต่อเด็กวัย 3-5 ปี ของผู้ดูแลเด็ก ครู และอาจารย์

พ์ปีที่พิมพ์ : 2554
ISBN : 

เอกสารแนวแนะหลักในการปฏิบัติต่อเด็กวัย 3-5 ปี ของผู้ดูแลเด็ก ครู และอาจารย์ เป็นแนวทาง เป็นหลักยึดให้กับผู้ทีอยู่กับเด็ก ทำงานกับเด็ก เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแสดงออกของเด็กในด้านต่างๆ ว่าทำอะไรได้ในแต่ละวัย ขณะเดียวกัน พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ เข้าใจเด็กและปฏิบัติต่อเด็กโดยมีหลักยึด เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพ
รักเด็กเป็นที่ตั้ง
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
เข้าใจกระบวนการและการพัฒนาตามวัยของเด็กอย่างรอบด้าน
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้
มีจินตนาการและค้นหา หรือสร้างสื่อเรียนรู้
ที่ทำให้เด็กสนใจ สนุกและอยากรู้เพิ่มเติม
สนับสนุนเด็กให้แสดงความคิดเห็น ให้เด็กคิด ให้เด็กมีส่วนร่วม
 เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ตี ไม่เฆี่ยนเด็ก ไม่ก้าวร้าว ทำร้ายทารุณ 
และไม่ละเมิดทางกาย ทางเพศ ทางวาจากับเด็ก
 ชี้ชวนเด็กให้รู้จักตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
 เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างเด็ก
 สังเกตเด็กและพฤติกรรมเด็กอย่างต่อเนื่อง
 สัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้คนในชุมชน
 คำนึง "ประโยชน์สูงสุด" ที่จะตกอยู่กับเด็กเป็นสำคัญ

แนวแนะหลักในการปฏิบัติต่อลูกวัย 3-5 ปี ของพ่อแม่ ผู้ปกครองพ์ปีที่พิมพ์ : 2554
ISBN : 

เอกสารสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย (3-5 ปี) เป็นการศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแสดงออกของเด็กในด้านต่างๆ ว่าทำอะไรได้ในแต่ละวัย และในขณะเดียวกันพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้เข้าใจเด็กและปฏิบัติต่อเด็ก โดยมีหลักยึดเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานอันมั่นคงให้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป
รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไข
 เข้าใจว่าการเรียนรู้ของลูกเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ และการเรียนรู้
เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง

ในปฐมวัยนี้ พ่อแม่ต้องเข้าใจว่าในการเรียนรู้ทุกอย่าง
ต้องให้ลูกมีส่วนร่วม และมีส่วนแสดงความคิดเห็น
 ลูกเรียนรู้ผ่านการพูดคุยกับเพื่อน กับพ่อแม่ กับครูหรือผู้ดูแลเด็ก
และกับผู้ใหญ่อื่นๆ เรียนรู้ผ่านการเล่น การฟังนิทานฯ
 ความสำคัญของการฟัง การถาม และการสังเกต
 เข้าใจว่าการมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี หรือจริยธรรมของลูกตั้งต้น
ด้วยการมีวินัยในตนเอง
 พ่อแม่ต้องไม่กดดัน หรือเร่งลูกให้ทำอะไรๆ หรือเร่งลูกในการพัฒนา
 ไม่ใช้วิธีบังคับฝืนใจ หรือก้าวร้าว หรือทำร้ายทารุณลูก
 ลูกอยู่ได้อย่างมีความสุขเมื่อวางใจพ่อแม่ได้ รู้สึกปลอดภัยทางกาย
ทางจิตใจ ทางสังคม และอารมณ์
 ให้ลูกมีโอกาสเรียนรู้ สัมผัส และสนใจสังเกตตัวเอง
 รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก
 ยึดหลัก "ประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก" เป็นสำคัญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 0-3 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย

ปีที่พิมพ์ : 2552
ISBN : 

เอกสารฉบับนี้นำเสนอการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย อายุ 0-3 ปี ในการพัฒนาตามวัย เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูเด็ก ในช่วงอายุ 0-3 ปีแรกของชีวิต โดยหวังว่าแนวความคิดและตัวอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-3 ปีทุกคน
คำนำ
วัยแรกเกิด - 1 เดือน "แรกเริ่มลืมตา"
เดือนที่ 2 ของชีวิต “เริ่มรู้จักโลกใบใหม่”
เดือนที่ 3 “เล่นกับหนูหน่อยนะ”
วัย 4-6 เดือน “พลิกคว่ำหงายใกล้จะนั่ง”
วัย 7-9 เดือน “อยากรู้อยากเห็น”
วัย 10-12 เดือน “ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน หนูจะยืนแล้วจ้ะ”
วัย 13-15 เดือน “สนุกกับการหัดเดิน”
วัย 16-18 เดือน “นักสำรวจตัวน้อย นักทดสอบตัวจ้อย”
วัย 19-24 เดือน “ชักจะรู้ภาษาแล้วนะ”
วัย 25-36 เดือน “หนูอยากเป็นตัวของตัวเอง”
เรียนรู้รอบด้านจากการอ่านกับพ่อแม่
เล่นอย่างไรให้เด็กเกิดการเรียนรู้


รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย

ปีที่พิมพ์ : 2552
ISBN : 

เอกสารฉบับนี้นำเสนอการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในการพัฒนาตามวัย เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูเด็ก ในช่วงอายุ 3-5 ปีแรกของชีวิต โดยมุ่งเน้นกระบวนการในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคมของเด็ก
คำนำ
บทนำ
การเตรียมความพร้อมของเด็กอายุ 3-5 ปี ในการเริ่มชีวิต “วัยอนุบาล” มีอะไรบ้าง
เด็กอายุ 3 ปี ถามได้ถามดี
เด็กอายุ 4 ปี เรื่อง เล่น เล่น ก็เป็นการเรียนรู้
เด็กอายุ 5 ปี “มีเพื่อน..มีสังคม”
เรียนรู้รองด้าน
เกมสนุก สนุก หนูชอบ