ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN : 978-616-270-137-5

เอกสารฉบับนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีการจัดเก็บจริงของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยง บูรณาการใช้ร่วมกัน
สารบัญ
คำนำคณะวิจัย
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1  บทนำ
บทที่ 2  ข้อมูลระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน
บทที่ 3  วิเคราะห์ระบบสารสนเทศและข้อมูลเด็กปฐมวัย
บทที่ 4  สรุปผลการศึกษา
บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทำ