วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของเด็กขณะทำกิจกรรมศิลปะ


วิเคราะห์จากผลงานของน้องแก้ม อายุ 3 ปี 8 เดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ทักษะ 3Rs x 8Cs คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

  ทักษะ 3Rs x 8Cs คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาต...