วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การปั้น (เนื้อหากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์)

ผลงานการปั้น ห้อง2

กลุ่มที่ 1 การปั้นขี้เลื่อยผสมแป้งเปียก+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน Merry Christmas

ผลงานการปั้น ห้อง1

กลุ่มที่ 3 การปั้นดินเหนียว+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน ถิ่นฐานอีสาน มหัศจรรย์บ้านนา

ผลงานการปั้น ห้อง1

กลุ่มที่ 2 การปั้นกระดาษเปื่อยผสมแป้งเปียก+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ ชื่อผลงาน ผลไม้และสวนสัตว์หรรษา

ฝึกปฏิบัติ : การปั้น

ห้อง 1
กลุ่มที่ 1 การปั้นขี้เลื่อยผสมแป้งเปียก+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน ผลไม้ไทย

กลุ่มที่ 2 การปั้นกระดาษเปื่อยผสมแป้งเปียก+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน ผลไม้และสวนสัตว์หรรษา

กลุ่มที่ 3 การปั้นดินเหนียว+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน ถิ่นฐานอีสาน มหัศจรรย์บ้านนา

กลุ่มที่ 4 การปั้นแป้งโด/การปั้นแป้งทำขนม+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน ทะเลแสนสวย

กลุ่มที่ 5 การปั้นกระดาษและติดกระดาษเป็นหน้ากากหรือหุ่นต่างๆ+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน หน้ากากโดเรมี


ห้อง 2
กลุ่มที่ 1 การปั้นขี้เลื่อยผสมแป้งเปียก+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน Merry Christmas

กลุ่มที่ 2 การปั้นกระดาษเปื่อยผสมแป้งเปียก+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน โอ้...ทะเลแสนงาม

กลุ่มที่ 3 การปั้นดินเหนียว+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน วิถีไทย

กลุ่มที่ 4 การปั้นแป้งโด/การปั้นแป้งทำขนม+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
- ไม่ส่งงานฉบับร่าง

กลุ่มที่ 5 การปั้นกระดาษและติดกระดาษเป็นหน้ากากหรือหุ่นต่างๆ+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
- ไม่ส่งงานฉบับร่าง

ห้อง 3
กลุ่มที่ 1 การปั้นขี้เลื่อยผสมแป้งเปียก+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน กระท่อมปลายนา

กลุ่มที่ 2 การปั้นกระดาษเปื่อยผสมแป้งเปียก+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน เมืองในฝัน

กลุ่มที่ 3 การปั้นดินเหนียว+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน สนามเด็กเล่น

กลุ่มที่ 4 การปั้นแป้งโด/การปั้นแป้งทำขนม+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน หมู่บ้านหรรษา

กลุ่มที่ 5 การปั้นกระดาษและติดกระดาษเป็นหน้ากากหรือหุ่นต่างๆ+การออกแบบสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ชื่อผลงาน หน้ากากโดเรมอน

ทักษะ 3Rs x 8Cs คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

  ทักษะ 3Rs x 8Cs คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาต...